Realränta

Realräntan visar den verkliga kostnaden för exempelvis ett privatlån eller ett sparande. Du får fram realräntan genom att räkna bort inflationen från den nominella räntan. Oavsett om du är låntagare, sparare eller investerare är det viktigt förstå vad realränta är, och på den här sidan ska vi förklara varför.

Varför ska man veta vad realränta är?

Det är viktigt att veta vad realränta är och vilken påverkan den har på ekonomin av flera anledningar. Det gäller både för dig som investerare, låntagare och sparare. Här nedanför berättar vi mer.

För dig som låntagare och sparare

För dig som låntagare eller sparare är det viktigt att hålla koll på realränta eftersom den anger den ”verkliga” kostnaden för ett lån eller sparande. Har ett lån en hög realränta innebär det att du får en högre faktiskt kostnad för lånet om man tar hänsyn till inflationen.

Har du ett sparkonto med låg eller negativ realränta kommer dina pengar förlora köpkraft över tid. Genom att förstå hur realränta fungerar blir det enklare för dig som låntagare och sparare att ta bättre, och mer effektiva, ekonomiska beslut.

För dig som investerare

Som investerare är det viktigt att förstå vad realränta är eftersom den ger en mer exakt bild av vilken avkastning du får på en investering. Genom att kunna hantera och tolka realräntan kan du som investerare göra mer informerade och välgrundade val, vilket i sin tur kan leda till att du maximerar din faktiska avkastning. 

Vad är skillnaden mellan realränta och nominell ränta?

Realräntan tar som sagt hänsyn till inflationen och ger därför en mer exakt bild av köpkraften än den nominella räntan. Den nominella räntan är bankernas annonserade ränta och den som avtalas mellan långivare och låntagare.

För att beräkna realräntan drar du helt enkelt bort inflationen från den nominella räntan. Ligger den nominella räntan på 8 procent och inflationen på 5 procent blir realräntan alltså 3 procent.

Faktorer som påverkar realräntan

Det finns flera olika faktorer som ligger bakom stigande eller sjunkande realränta, och här nedanför listar vi de främsta.

4 faktorer bakom förändrad realränta

  • Stigande eller sjunkande inflation. Den största faktorn bakom förändringar i realräntan är inflation. Ökar inflationen sjunker realräntan, och tvärtom.
  • Riksbankens penningpolitik. Om Riksbanken höjer den så kallade styrräntan stiger också realräntan, och sänks styrräntan sjunker realräntan.
  • Tillväxt i ekonomin. I tider med ekonomisk tillväxt ökar efterfrågan på kapital, vilket innebär att realräntan kan stiga. Står ekonomin stilla eller backar minskar däremot efterfrågan på kaptial och då blir effekten den motsatta.
  • Efterfrågan på lån respektive aktier eller fastigheter. Är det hög efterfrågan på lån kan räntorna gå ner och då minskar också realräntan. Men är det hög efterfrågan på aktier eller fastigheter kan realräntan däremot stiga.

Vad innebär negativ realränta?

Negativ realränta sker när inflationen är högre än den nominella räntan. För dig som har lån innebär det att lånekostnaden, efter inflationsjustering, är lägre än den väntade prisökningen över tid. Din köpkraft minskar då snabbare än vad räntekostnaderna gör, vilket kan leda till en förlust för dig som låntagare.