Vad är borgen?

Borgen är ett sorts löfte och försäkran till långivaren att han eller hon kan betala lånet om låntagaren själv inte kan betala sitt lån. Den som tecknar borgen kallas för borgensman.

Den som går i borgen har en mycket god ekonomi. Oftast går man i borgen för någon när en person behöver låna pengar för att finansiera ett större köp, som till exempel en ny bil eller en ny bostad, och låntagarens betalningsförmåga inte räcker som säkerhet för långivaren.

Innan ett borgensåtagande tecknas måste borgensmannen bli informerad om innebörden av åtagandet och vilka konsekvenser det kan få.

Kan det finnas flera borgensmän?

Ja det kan finnas flera borgensmän. Hur mycket varje borgensman ansvarar för beror på hur borgensåtagandet är utformat. Det vanligaste är att borgensmännen har ett solidariskt ansvar, vilket betyder att borgensmännen delar lika på ansvaret. Om låntagaren inte kan betala kan långivaren bestämma vilken av borgensmännen som ska betala. 

Kan man avsluta sitt borgensåtagande?

En borgensman kan inte säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan bli fri från sitt borgensåtagande om låntagaren kan erbjuda en ny säkerhet eller en ny borgensman. Långivaren måste godkänna den nya säkerheten eller borgensmannen. Ett annat sätt att bli fri från sitt borgensåtagande är att borgensmannen själv betalar skulden och sedan kräver låntagaren på skulden.

Vad är proprieborgen?

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen. Den innebär att långivaren kan kräva betalning av borgensmannen eller låntagaren om skulden inte har betalats enligt överenskommelse. Man kan säga att borgensmannen är lika skyldig att betala skulden som om han eller hon hade tagit lånet själv. 

Vad är enkel borgen?

Enkel borgen innebär att borgensmannen inte blir betalningsskyldig förrän långivaren har konstaterat att låntagaren inte kan betala sin skuld.

Vad är generell borgen?

Generell borgen utan beloppsbegränsning innebär att borgensmannen åtar sig ett ansvar för alla låntagarens skulder för alltid. Enligt Finansinspektionens regler bör inte konsumentkrediter tecknas med generell borgen utan beloppsbegränsning. Exempel på när generell borgen tecknas är när aktieägare eller företagsledare i fåmansföretag tecknar borgen för bolagets förbindelser.

Vad är regressrätt?

Om borgensmannen tvingas betala delar av eller hela låntagarens skuld har borgensmannen regressrätt mot låntagaren och kan kräva tillbaka pengarna från låntagaren. Om borgensmannen har blivit tvungen att infria sitt borgensåtagande bör han undersöka möjligheten att ta över lånet så att räntorna blir avdragsgilla i deklarationen.

Vad händer vid dödsfall?

Om låntagaren dör övergår skulden till dödsboet. Om dödsboets tillgångar inte räcker till för att täcka skulderna får borgensmannen träda in och betala enligt borgensåtagandet. Om proprieborgensmannen dör går borgensansvaret över till dödsboet.  

Vad är preskription av borgen?

Preskription innebär att långivaren efter en viss tid förlorar rätten att kräva sin fordran. Preskriptionstiden löper 10 år efter det att borgensmannen skrev under borgensförpliktelsen. Om gäldenären är konsument och kravet gäller en tjänst eller vara är preskriptionstiden 3 år.