Lagfart

Att ansöka om lagfart innebär att du registrerar sig som ägare av en fastighet. Alla fastighetsägare i Sverige måste En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Alla fastighetsägare i Sverige måste enligt lag registrera sig som ägare till sina fastigheter. Reglerna som handlar om lagfart återfinns i 20 kap 2 § jordabalken. Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Du måste göra det inom tre månader från att du blev ny ägare till fastigheten. Det är den nya ägaren som ska ansöka om lagfart.

Att ansöka om lagfart kostar pengar

Att ansöka om lagfart innebär en kostnad som fastighetsköpare behöver ha i åtanke eftersom kostnaden, beroende på vad fastighetspriset är, kan bli ganska hög. Kostnaden är uppdelad i två avgifter, dels en fast expeditionsavgift och dels en så kallad stämpelskatt som beräknas beroende av vad köpesumman för fastigheten är. Tillsammans utgör de den totala kostnaden för en lagfartsansökan.

Tänk på! Om överlåtelsen av ägandet av en fastighet sker via arv eller genom en gåva behöver stämpelskatten inte betalas, däremot den fasta expeditionsavgiften.

Den fasta expeditionsavgiften ligger idag på 825 kr och stämpelskatten motsvarar 1,5 % av köpeskillingen. Det är förstås stämpelskatten som riskerar att bli dyr för dig som köpare, beroende på hur mycket din nya bostad kostar.

Dessa dokument behöver du för att få lagfart

Som tidigare nämnts är det hos Lantmäteriet du som bostadsköpare ansöker om lagfart. Du ska ansöka om lagfart inom tre månader från dagen du står som ny ägare. Det du behöver inför en ansökan om lagfart är:

  • Köpehandlingen i original. Exempel på köpehandlingar är ett köpebrev eller ett köpekontrakt.
  • Fullständig fastighetsbeteckning. En fullständig fastighetsbeteckning som innehåller kommun, traktnamn och fastighetens nummer.
  • Ett aktuellt värdeintyg. För att kunna bestämma stämpelskatten behöver Lantmäteriet veta vad fastigheten värderas till. Intyget måste vara upprättat av en sakkunnig, det vill säga exempelvis en lantmätare, fastighetsvärderare eller fastighetsmäklare.

Lantmäteriets hemsida finns ytterligare information om hur du ansöker om lagfart.