Privatlån

I veckan hölls det första mötet i det Finansiella stabilitetsrådet. Där uttalade sig biträdande finansminister Per Bolund om Sveriges nuvarande ekonomiska situation, som han benämnde som god. Han tydliggjorde dock att de svenska hushållens skulder fortfarande utgör en risk.

Svenskarnas ökade belåningsgrad har länge varit en källa till oro för analytikerna. Hittills har dock den svenska ekonomin visat sig vara motståndskraftig, mycket tack vare den högkonjunktur som rått under en längre tid.

Att svenskarnas skulder inte har en påverkan på ekonomin även i dagsläget är dock felaktigt. SvD rapporterar att Bolund anser att hushållens höga och ökande skuldsättning är en utmaning. Hur man ska möta detta problem är dock ännu inte klarlagt.

Svenskarnas ökade belåning oroar många

Biträdande finansministern är inte ensam om att uppleva oro inför svenskarnas ökade belåning. De senaste åren har svenskarnas annars så restriktiva lånebeteende ändrats, snabbt och drastiskt.

Dels har bolånen blivit större, men även privatlånen har tilltagit i storlek och frekvens. Värt att tillägga är att de hushåll som har en stabil ekonomi inte nödvändigtvis är problematiska, även om de har en hög lånegrad. Istället är det främst de som vid en sämre konjunktur kommer att förlora hela sin konsumtionskraft som oroar analytikerna.

Tänk på! De hushåll med stora lån som samtidigt har en stabil ekonomi är sällan problematiska, istället är det hushåll som inte klarar en konjunkturändring som lägger grund till oron.

Under 2018 har även det nya amorteringskravet trätt i kraft, som ett steg i att minska exponeringen mot konjunkturen bland svenska hushåll. Vilken effekt det har fått hittills är dock inte utrett och amorteringskravet har mött kritik från flera instanser.

Utvärdering av amorteringskravet får vänta

Under mötet tillkännagav Bolund att utredningen av amorteringskravets effekter kommer att få vänta ytterligare. Enligt Bolund finns det en samlad bedömning av att det bästa är att ta ett steg i taget.

Den syn delas dock som tidigare nämnts inte av alla, framförallt inte byggbolagen som redan i dagsläget tappar mycket affärer på grund av amorteringskravet. En eventuell revidering av de striktare kraven verkar dock dröja, om det kommer att genomföras.