Till vänster: lägenhetshus i Helsingborg, Sverige. Till höger: Niklas Wykman, finansmarknadsminister.Finansminister Niklas Wykman tycker det är oroväckande att så många har rörliga räntor i Sverige. Han menar att det påverkar både samhället i stort och enskilda hushåll. Foto: Lev Levin/Shutterstock.com, Axel Adolfsson/Moderaterna.se

Bolån

Finansmarknadsminister Niklas Wykman är orolig över att så många väljer att ha rörlig ränta på sina bolån. Det gör att svenska hushåll blir hårt pressade när räntorna höjs. Regeringen planerar just nu inte att infria löftet om lättade amorteringskrav, men har en annan lösning i åtanke. Det rapporterar SvD Näringsliv.

I augusti i år valde 75 procent av dem som tecknade nya bolån en ränta med tre månaders bindningstid. Detta bekymrar finansmarknadsminister Niklas Wykman, som säger att den stora andelen rörliga räntor påverkar Sveriges ekonomi och enskilda hushåll negativt.

Ränteskillnadsersättningen ett hinder för många

Ett hinder för att välja bunden boränta är den så kallade ränteskillnadsersättningen, som man behöver betala om man löser ett bundet bolån i förtid. Konjunkturinstitutet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en utredning för att se om reglerna för ränteskillnadsersättningen behöver ändras. Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, presenterade resultatet i måndags.

I utredningen föreslås bland annat en schablonkostnad för att avbryta lån i. Kostnaden ska alltså vara densamma oavsett vad den individuella räntan är. Tanken är att detta ska leda till att svaga hushåll, som ofta har sämre räntor, inte missgynnas jämfört med hushåll med mer rabatterade räntor.

Bankerna överkompenseras med nuvarande regelverk

Albin Kainelainen tycker att dagens regler gör att bankerna överkompenseras när bolånetagare säger upp sitt lån i förtid. Bankerna kan i dag, om de vill, ta ut skillnaden mellan avtalad bolåneränta och räntan för bostadsobligationer plus 1 procentenhet.

– Det missgynnar särskilt dem med sämre eller mer osäkra ekonomiska förhållanden. Det bidrar också till kortare räntebindningstider och sämre konkurrens på bolånemarknaden, säger Albin Kainelainen.

Överväger att använda swapränta i stället

Finansdepartementent och Finansinspektionen ska undersöka om man kan använda så kallad swapränta i stället för individuell ränta. Förslaget är att ersättningen banken ska få för ett lån som avbryts i förtid beräknas som mellanskillnaden utifrån den aktuella swapräntan då lånet togs respektive då förtidsbetalningen av lånet sker.