Regleringar

Omstartskommissionen kommer under måndagen att lämna över sin rapport till regeringen och riksdagen på hur man ska gå tillväga för att ta sig ur coronakrisen. Återinförd fastighetsskatt är ett förslag som finns med i rapporten, skriver Dagens Nyheter.

Stockholms handelskammare har bildat en omstartskommission som består av flera experter inom olika områden. Omstartskommissionens uppgift är att ta fram förslag på hur Sverige ska gå tillväga för att ta sig ur den kris som coronapandemin orsakat svensk ekonomi.

Förslag på fastighetsskatt och en mer enhetlig moms 

Under måndagen kommer Omstartskommissionen överlämna sin slutrapport till regeringen och riksdagen. I slutrapporten finns förslag om bland annat att återinföra fastighetsskatten på bostäder, lägre skatt på arbetsgivaravgifterna och en bredare och mer enhetlig moms. 

Åsa Hansson, nationalekonom som tidigare har arbetat med svenska skatteutredningar, har varit ansvarig för skatteområdet när det gäller kommissionens arbete.

Åsa Hansson anser att man behöver växla basen gällande skatteinäkter från arbete till konsumtion. Enligt Åsa Hansson kommer Sverige inte ha råd att behålla dagens befintliga skattesystem.

Svensk ekonomi behöver genomgå en skattereform

Redan långt innan coronakrisen var det mycket diskussioner kring att det behövs en övergripande skattereform. Det gör att coronakrisen sätter ännu större press på den offentliga sektorn.

Enligt Åsa Hansson bör man se över stora delar av skatteintäkterna så fort krisen är över och bland annat flytta skattetrycket från företagare och arbete till konsumtion.

Mer enhetlig moms för konsumtion

En bredare och mer enhetlig momsbeskattning är ett av förslagen som nämns i rapporten. Den generella momsen ligger i dag på 25 procent. Men det finns flera områden som har en mycket lägre moms och viss konsumtion har till och med blivit undantagna momsen helt.

Skatterna är till för att finansiera den offentliga sektorn. Moms är ett bra sätt att ta ut skatt eftersom det är en skatt som inte stör allför mycket när det gäller sparbeslut eller investringsbeslut. En enhetlig moms stör heller inte konsumtion eller produktion, anser Åsa Hansson.

Fastighetsskatt kan sänka priserna på bostäder

Fastighetsskatt på bostäder likt den som togs bort 2008 skulle kunna påverka bostadsmarknanden på ett positivt sätt som exempelvis lägre priser och att det är lättare att komma in på bostadsmarknaden. Att återinföra fastighetsskatten skulle även kunna hjälpa till att sänka andra skatter.

En återinförd fastighetsskatt skulle kunna bidra med upp till 60 miljoner extra i skatteintäkter, enligt de beräkningar som Finanspolitiska rådet gjorde i fjol. De skatteintäkterna skulle kunna användas till att sänka skatter som är mer skadliga som exempelvis bolagsskatten. 

Sänkt bolagsskatt för att främja arbetstillfällen

Bolagsskatten är skadlig på så vis att den hämmar svensk konkurrenskraft. Bolagsskatten är visserligen en relativt liten skatt men den är viktig för att behålla företag som skapar arbetstillfällen.

Åsa Hansson tror att andra länder skulle kunna börja använda skatterna för att öka konkurrensen och då är det viktigt att Sverige hänger med.